خدمات پیش از چاپ

خدمات لیتوگرافی و فرم بندی

پلیت تا سایز 4.5 ورقی

خروجی فیلم یووی

تا سایز 100*70 و 60*90