چاپ دیجیتال

این مجموعه به دلیل دارا بودن خط کامل تولید و چاپ کتاب در تیراژ درخواستی (Book on demand) با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بازار تولید که هزینه های نگهداری و تهیه کتاب و نشریات در تیراژهای همخوان با چاپ افست (حداقل 1000عنوان به بالا) را غیر قابل توجیه نموده است. با ارائه فرمول مناسبی از ترکیب چاپ افست با چاپ دیجیتال توانسته است تولید این محصول ارزشمند فرهنگی را با کمترین تیراژ و با حفظ کیفیت نهایی محصول در جهت احترام به مصرف کننده نهایی امکان پذیر سازد.